1. Predmet
Web platforma kupujemdomace.com (u daljem tekstu: “web-platforma”) je nastala sa ciljem da se pomogne malim proizvođačima, poljoprivrednicima, ribarima, zanatlijama i svima koji ne rade ili su izgubili značajan promet u periodu trajanja privremenih mjera koje je donijela Vlada Crne Gore u vezi sa Covid-19 virusom (korona virus), kroz informisanje Korisnika-kupaca u vidu online narudžbe proizvoda direktno od proizvođača.
Web-platforma omogućava svim korisnicima narudžbu proizvoda, a svim registrovanim Trgovcima- Prodavcima da predstave svoje proizvode/usluge i omoguće korisnicima da kroz online kupovinu te proizvode/usluge preuzmu/koriste. Stoga Vas molimo da prije upotrebe pažljivo pročitate Opšte uslove korištenja, čiji sadržaj se odnosi na upravljanje i korišćenje podataka koji su sadržani na web-platformi.
Vaš pristup i korišćenje aplikacije “Kupujem Domaće” je uslovljeno Vašim prihvatanjem i postupanjem u skladu sa navedenim uslovima. Uslovi se primjenjuju na sve posjetioce, korisnike i preduzeća koji pristupaju korišćenju web-platforme.
Nosilac aplikacije “Kupujem Domaće” je fizičko lice: Lazar Kordić, Radanovići bb, 85318 Radanovići, Kotor (u nastavku: Nosilac).

2. Termini i definicije
Trgovac-Prodavac – svako preduzeće registrovano na web-platformi i kod kojeg Korisnik ima mogućnost online porudžbine/narudžbine proizvoda od registrovanog Trgovca;
Proizvod – svaki proizvod/roba koju nudi Trgovac – Prodavac;
Usluge – svaka usluga koju nudi Trgovac – Prodavac;
Nosilac web-platforme je agent, odnosno posrednik koji je napravio web aplikaciju i omogućio kroz istu izlistavanje i prodaju proizvoda, za usluge i proizvode koje registrovan Trgovac – Prodavac nude.
Korisnik-kupac – odnosi se na svako fizičko ili pravno lice koje pristupa web-platformi i ima mogućnost online narudžbe.

3. Usluga online narudžbe
Svaki korisnik web-platforme može od svih registrovanih Trgovaca da naručiti online proizvode ili usluge. Nakon selekcije svih proizvoda/usluga, korisnik pripstupa online narudžbi. Nakon uspješne narudžbe, Korisnik na mailu (unešenom prilikom registracije ili elektronske narudžbe) dobija potrvdu o narudžbi za preuzimanje/isporuku proizvoda/usluga (zavisno od ponude Trgovca, da li Korisnik preuzima ili mu se narudžba isporučuje na adresu). Izabrani Trgovac- Prodavac isključivo je odgovorno za sve proizvode i/ili usluge koje prodaje i koje Korisnik izabere da elektronski naruči od njega.

4. Kako Poručiti
Ukoliko želite da kupite određeni proizvod, izaberite željenu količinu koju želite da naručite i to pritiskanjem kvadratića sa + (plus) za dodavanje i – (minus) za smanjivanje količine ili unošenjem količine.
Kada ste odabrali željenu količinu, da biste dodali proizvod u korpu kliknite na “Dodaj u korpu”.
Za svaki proizvod su navedene količine koje su sadržane u transportnom pakovanju i taj podatak možete pogledati u Opisu svakog proizvoda.
Klikom na korpu u gornjem desnom uglu prikazaće Vam se spisak proizvoda koje ste dodali u korpu.
Ako ne želite ništa da kupite ili odustajete od kupovine proizvoda koji su u vašoj korpi, jednostavno ih uklonite klikom na crveni kvadratić sa znakom x u sredini dugmeta sa strane koje se za svaki proizvod nalazi iza cijene.
Nakon što je narudžbina prihvaćena, Vaša korpa je automatski ispražnjena.
Kada se obavi narudžba, Korisnik na registrovanoj email adresi dobija potvrdu o narudžbi.
Naručeni proizvod se preuizima lokalno – na adresi prodavca ili prodavac isporučuje proizvod zavisno od uslova koje je naveo Trgovac – Prodavac u opisu proizvoda.
Morate imati na umu da težina proizvodi koji se prodaju mogu na kraju da malo variraju (ne više od 10%), o čemu ga prodavac obavještava prije isporuke, ali to nije razlog da kupac odbije porudžbinu.
Narudžba je personalizovan. To znači da Vaše ime i prezime, adresa na koju se isporučuje roba, email adresa i broj će biti navedeni na narudžbi.
Preko web-platforme u ovoj fazi se ne vrši plaćanje robe, već samo informisanje i povezivanje Korisnika – Kupaca i Trgovaca – Prodavaca koji nude usluge/proizvode.
Nosilac web-platforme ne snosi nikakvu odgovornost usled zloupotrebe od stane korisnika – kupca, ukoliko trgovac narudžbu nije preveo u završenu nakon isporuke i preuzimanje robe od strane korisnika.
Trgovac – Prodavac je dužan da preuzimanje/korišćenje usluga/proizvoda naručeno online vrši po cijenama koje su navedene na web-platformi, te je isključivo odgovoran za sve zloupotrebe ovog tipa.

5. Čuvanje Narudžbe
Kao korisnik koji naručuje online (preko web-platforme) dužni ste da:
– čuvate narudžbu;
– preduzmete sve razumne mjere opreza kako biste sačuvali narudžbu;
– nikada ne date broj Vaše narudžbe ili bilo koju drugu informaciju o narudžbi nekoj drugoj osobi, osim ako znate ko je ta osoba i razlog zbog čega traži te informacije.

6. Gubitak narudžbe i podrška
U slučaju gubitka narudžbe, Korisnik – kupac narudžbe može kontaktirati Trgovca – Podavca, a takođe i Nosioca web-platforme “Kupujem Domaće” na mail [email protected] Takođe ovaj mail služi kao podrška svakom Korisniku i trgovcu za bilo kakva pitanja.

7. Dostupnost sadržaja
Nosilac održava web-platformu“Kupujem Domaće“ na način da obezbjeđuje da je ista dostupna za online korišćenje 24 časa na dan i tokom svih dana u kalendarskoj godini. Nosilac zadržava pravo na kraće obustave pristupa aplikaciji zbog tehničkih razloga održavanja i zamjene opreme, iz razloga vezanih za održavanje web-platforme. Nosilac zadržava pravo na duže obustave pristupa web-platformi, po pravilu isključivo subotom i nedjeljom, i neradnim danima.

8. Način pristupa
Pristup aplikaciji je besplatan. Korisnik prilikom pristupa web-aplikaciji nije u obavezi da se registruje ali prilikom kupovine mora da se registruje i ostavi ime i prezime, email adresu, adresu i broj telefona.
Aktivacija i prezentacija Trgovca-Prodaca je moguća kroz popunjavanje registracione forme, koja se validira od strane Nosioca i verifikuje putem e-maila. Registracijom preduzeće daje saglasnost da se informacije nalaze na web-aplikacijii da Nosilac kroz aplikaciju postaje agent prodaje roba/usluga preduzeća.
Korištenje web-platforme za Trgovca-Prodavca se naplaćuje i to prema cjenovniku koji je istaknut ovdje.
U periodu do 01.07. 2020 korištenje web-platforme za Trgovce-Prodavce je besplatno.

9. Korišćenje web-platforme
Nosilac zadržava pravo da u slučaju sumnje na zloupotrebu, pod čime se podrazumijeva kršenje Opštih uslova, ograniči ili prekine mogućnost korišćenja aplikacije od strane Preduzeća i/ili Korisnika za kojeg postoji osnovana sumnja da je prekršio Opšte uslove. Radi osiguranja kvalitetnog korišćenja aplikacije korisnik i/ili preduzeće se obavezuju da će prilikom pristupa i korišćenja aplikacije poštovati sva uputstva, u okviru on-line načina rada. Korisnik se obavezuje da će kod svake kupovine na aplikaciji koristiti ispravnu i svoju ličnu email adresu. Nosilac zadržava pravo na izmjenu lozinke koju je dodijelio preduzeću. Nosilac se obavezuje da će kod eventualne promjene lozinke preduzeću biti omogućeno nesmetano i stalno korišćenje aplikacije.

10.Cjenovnik usluga
Web-platforma “Kupujem Domaće” je dostupna svim korisnicima na svim web browser-ima, a korišćenje web-platforme je besplatno.

11.Lozinka kao poslovna tajna
Trgovac-Prodavac se obavezuje da će lozinku, koja se generiše automatski prilikom prijave/registracije, čuvati kao tajnu i da će istu koristiti isključivo ovlašćena osoba. Trgovac-Prodavac je odgovoran za naknadu štete u slučaju neovlašćenog korišćenja lozinke. Trgovac-Prodavac je obavezan da obavijesti Nosioca u slučaju sumnje da lozinku koristi neovlašćena osoba. Nosilac će bez odlaganja i besplatno Trgovac-Prodavac dodijeliti novu lozinku. Sve eventualne troškove nastale zbog (eventualne) zloupotrebe snosi Trgovac-Prodavac.\

12.Odgovornost Nosioca web-platforme
Iako je Nosilac uvjeren da su svi podaci koji se nalaze na aplikaciji “Kupujem Domaće“ kvalitetni, ispravni i ažurni, Nosilac nije odgovoran ni za kakvu posrednu ili neposrednu štetu koja nastaje zbog upotrebe podataka koji se nalaze na web-platformi, odnosno zbog mogućih grešaka i netačnih podataka koji bi se mogli naći na webplatformi. Nosilac ne preuzima odgovornost za aktuelnost, ispravnost, cjelovitost ili kvalitet ponuđenih podataka. Isto tako ne odgovara za štetu materijalne ili druge prirode koja je posljedica upotrebe ili neupotrebe raspoloživih podataka, odnosno posljedica nepotpunih ili pogrešnih podataka. Nosilac izričito zadržava pravo na djelimične izmjene sadržaja web-platforme ili čitave ponude, dopunjavanje ili brisanje, kao i privremeno ili trajno ukidanje web-platforme bez prethodnog objavljivanja i notifikacije korisnicima/preduzećima. Nosilac zadržava pravo da u slučaju sumnje na zloupotrebe, koje se odnose na kršenje Opštih uslova, ograniči ili obustavi korišćenje web-platforme prema korisniku/preduzeća. Nosilac nije odgovoran za onemogućavanje pristupa aplikaciji od strane korisnika, koje je uzrokovano krivicom pravnog lica koje Nosiocu omogućava pristup internetu. Nosilac nije odgovoran ni za kakvu neposrednu ili posrednu štetu ili neugodnosti koje mogu korisniku nastati zbog potencijalnih tehničkih smetnji ili prestanka rada web-platforme.
Nosilac nije odgovoran za preuzimanje/korišćenje usluga/proizvoda nakon online narudžbe proizvoda.

13.Zaštita autorskih prava
Zaštitni znak, uslužni znak i logo web-platforme su u isključivom vlasništvu Nosioca Web-platforme. Nijedan sadržaj ove web-platforme ne može biti protumačen kao mogućnost davanja licence za upotrebu bilo kakvog zaštitnog znaka, uslužnog znaka i/ili logo-a bez izričite pisane saglasnosti Nosioca Web-platforme.
Nije dozvoljeno mijenjanje, spajanje, modifikacija, prilagođavanje i prevod aplikacije “Kupujem Domaće“, kao ni dekompilacija, invertiranje, rastavljanje i izvođenje bilo kakvih istražnih ili drugih radnji na web-platforme “Kupujem Domaće“. Nije dozvoljena preprodaja, iznajmljivanje, posuđivanje ili sublicenciranje web-platforme. Nije dozvoljeno modifikovanje web-platforme, niti stvaranje ili izvođenje derivativnih radova koji se temelje na ovoj web-platformi.

14.Odgovornost korisnika
Prihvatanjem navedenih uslova korišćenja, korisnik je saglasan da će aplikaciju koristiti isključivo na način koji je u skladu sa svim pozitivnim propisima države Crne Gore, uključujući i ograničenja u vezi sa autorskim i drugim pravima o intelektualnom vlasništvu.

15.Upotreba podataka korisnika
Nosilac pomoću web-platforme može prikupljati i upotrebljavati lične podatke kako bi se održala njena funkcionalnost i omogućila usluga koju korisnici traže. Nosilac ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika trećim stranama. Nosilac može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izrade statističke analize, omogućavanja korisničke podrške, organizacije dostave ili sličnih potreba. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je upotreba Vaših ličnih podataka, uz obavezu zadržavanja povjerljivosti. Web-platforma štiti Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci se smještaju u kontrolisano, sigurno okruženje, zaštićeno od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Na web-platformi se koriste tzv. Kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računar, tablet ili mobilni uređaj posjetioca smješta web pretraživač kojim se posjetilac koristi. Prilikom povratka korisnika na pretraživač, šalje se datoteka na web stranice te se tako korisnicima pruža više online mogućnosti i bolji korisnički doživljaj. Kolačići koji se čuvaju mogu biti privremeni (smještaju se samo tokom posjeta web stranicama), odnosno trajni kolačići koji na računaru posjetioca ostaju smješteni i nakon posjeta. Nosilac koristi kolačiće za dobijanje za dobijanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pretraživaču, jeziku, operativnom sistemu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Web-platforma ne sadrži kolačiće koji omogućavaju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaš telefon ili tablet uređaj. Ako niste saglasni sa njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na vašem računaru ili mobilnom uređaju pomoću postavki pretraživača kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama pretraživača koji koristite, ili na sajtu www.allaboutcookies.org. Kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje upotrebe web pretraživača i njegovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcionisanje stranica ili prouzrokovati njihov drugačiji rad i izgled u vašem pretraživaču. Nosilac zadržava pravo izmjene pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku te stoga preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja. Nosilac će rado uvažiti Vaše komentare, sugestije i primjedbe. Možete nam se obratiti na e-mail: [email protected]

16.Baze podataka
Nosilac garantuje postavljanje i održavanje podataka na Web-platformi u obliku baze podataka koja je sastavni dio Web-platforme. Podaci koji se čuvaju unutar baze podataka su informacije o iznosu narudžbe- iznos, datum narudžbe, Trgovac-Prodavac / preduzeće kojem je porzdžba upućena, informacije o Trgovcu-Prodavcu/preduzeću: Naziv preduzeća, PIB, Ime i prezime vlasnika, Adresa, Grad, broj telefona, e-mail adresa, djelatnost rada, opis web adrese, informacije o korisnicima- email korisnika. Informacije i podaci koje korisnik ostavlja na da bi omogućio online narudžbe se automatski brišu nakon 6 mjeseci, ali podaci ostaju u realizovanim narudžbama.

17.Prelazne i završne odredbe
Odredbe ovog ugovora stupaju na snagu prihvatanjem Opštih uslova korišćenja aplikacije. Za eventualne sporove nadležan je sud u Kotoru.